Bibliya sa Tagalog

17/01/2018

Uncategorized

Comentarios desactivados en Bibliya sa Tagalog


Magkaroon ng personal na Bibliya araw-araw sa iyong telepono! Ranasin ang personal na relasyon sa Diyos!

I-download ang pinaka-simple at epektibong gamit upang makuha ang Salita ng Diyos sa Tagalog sa iyong telepono o Android na tablet.

Ang app na ito ay nag-aalok ng pinaka-magandang bersyon ng Banal na Bibliya sa Tagalog: Ang Dating Bibliya (ADB), na nakasulat sa kasikong Tagalog at nailathala nuong 1905.

Basahin o making sa Banal na salita kahit na ikaw ay hindi konektado sa Internet: ang app na ito ay nagbibigay ng offine na akses sa Bibliya.

Sa panahon ngayon ay marami ang nabiyayaan na magkaroon ng akses sa teknolohiya. Maaari kang magkaroon ng personal na kopya ng Biblya kung saan maaari mong mabasa o mapakinggan ang Salita araw-araw.

Mayroong malaking pakinabang ang pakikinig sa Banal na Kasulatan na binabasa para sa iyo. Ang paborito mong mga berso ay mabibigyan ka impak sa makabagong paraan na iyong mapapakinggan ang mga ito!

Masiyahan sa bagong app na ito kasama ang karagdagang mga tampok:

– Libreng pag-download

– Pag-down para sa offline na pakikinig o pagbabasa

– Audio ng Bibliya

– Moderno, madaling magamitin na interface

– Mabilis na paraan upang makahanap ng mga libro at mga kabanata

– I-bookmark ang paboritong berso

– Maaaring gumawa ng listahan ng mga paborito

– Pagkopya, pagpapadala at pamamahagi ng mga berso

– Bumalik sa huling berso na binasa

– Paghahanap ng keyword

– Maaaring maliitan o malakihan ang font

– Paraan upang gamitin ang panggabing mode para sa mas komportableng pagbabasa

Ang Tagalog na Bibliya ay nahahati sa dalawang malaking seksyon na kilala sa tawag na ang Luma at ang Bagong Testamento.

Ang mga Testamento ay ang pagsasama-sama ng mga libro. Ang lahat ng mga libro ay nahahati sa mga kabanata at berso.

Mayroong 23,145 na mga berso sa Lumang Testamento at 7,957 na mga berso sa Bagong Testamento. Ito ay nagbibigay ng kabuuan na 31,102 na mga berso.

Ang mga libro ay:

Lumang Testamento:

Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Bagong Testamento:

Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

https://play.google.com/store/apps/details?id=bibliya.sa.tagalog